Fontos információk szülőknek

Letölthető dokumentumok

Aréna Óvoda Házirend

Aréna Óvoda Pedagógiai Program 2024

Aréna Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat

Beiratkozás óvodába

Az óvodai beiratkozás lehetőséget ad a gyermeknek arra, hogy részt vegyen az óvodai közösség életében, szociális készségeit fejlessze, és előkészítse a későbbi iskolai évekre.

Az óvodai beiratkozás folyamata az adott óvoda által meghirdetett időpontokban zajlik, ezt aktuálisan hirdetjük a közleményeink között. A szülőknek jelentkezniük kell az adott óvoda felé, amit megtehetnek online vagy személyesen. Ezután egy beiratkozási űrlapot kell kitölteni, amely tartalmazza a gyermek személyes adatait, egészségügyi információkat és a szülők elérhetőségét.

Szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállitott személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány és a lakcimét igazoló hatósági igazolvány,
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beiratásánál a szülnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

Az óvodai beiratkozás kulcsfontosságú a gyermek szociális, érzelmi és kognitív fejlődése szempontjából. Az óvoda lehetőséget nyújt a gyermeknek, hogy tapasztalatokat szerezzen a csoportban való együttműködésről, barátságokat kössön, és megtanulja az alapvető iskolai készségeket, mint például az olvasás, írás és számolás alapjait.


Beszoktatás

A beszoktatás fontos része az óvodai életnek. Ez az időszak lehetővé teszi, hogy gyermekük fokozatosan megszokja az új környezetet és a közösségi életet. A beszoktatás általában egy héten keresztül tart, azonban minden gyermek egyedi szükségleteinek megfelelően módosítható. Az első napok során a szülők jelen lehetnek az óvodában, hogy segítsék gyermeküket az új helyzet megismerésében. Fokozatosan csökkentjük a szülők jelenlétét, hogy a gyermek magabiztosan érezze magát az óvodában. A beszoktatási program célja, hogy gyermekét fokozatosan hozzászoktassa az óvodai rutinhoz és a közösségi élethez. A program rugalmas, és alkalmazkodik gyermekének egyéni igényeihez és tempójához. Minden nap része van játékos tevékenységeknek, közösségi élményeknek és időszakoknak, amikor a gyermek szülője közelében lehet.

Mit tehetnek a szülők?

 • Fontos, hogy pozitív hozzáállással beszéljenek gyermeküknek az óvodáról és a beszoktatásról.
 • Légy türelmes és nyugodt. A gyermek érzi, ha szüleik nyugodtak és biztosak abban, hogy minden rendben lesz.
 • Tegyenek rövid látogatást az óvodában az előzetes bejelentkezés alapján, hogy gyermekük megismerhesse az új környezetet.

Beiratkozás iskolába

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő, szülői kérelem hiányában a
gyámhatóság kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési
évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő, a gyámhatóság a kérelmet az iskolakezdés évében januárban
január 18.-áig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. A kérelem benyújtásának pontos
időpontját aktuálisan az Oktatási Hivatal határozza meg, melyről szülőket tájékoztatjuk.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes,
valamint a szülő döntése alapján a választott iskola első évfolyamára. A gyermek utoljára abban az évben
kezdheti meg a nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti.

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első
határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda
honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

 1. § A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi
  fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

Szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok
 • Társadalombiztosítási igazolvány
 • A szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • Az óvodától igényelhető adatlap kitöltve, mindkét szülő által aláírva.